BIERZMOWANIE

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza umocnienie, potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Czy bierzmowanie jest niezbędne do ślubu?

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego: Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności. Do zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebna jest dojrzałość duchowa, którą człowiek uzyskuje w sakramencie bierzmowania.

Po co przystępuje się do bierzmowania?

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

Kto może być świadkiem bierzmowania?

Świadkiem bierzmowania może być osoba wierząca i praktykująca, która przyjęła już sakrament bierzmowania.

Warunki, jakim powinien odpowiadać świadek bierzmowania (na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego) [por. kan. 893]:

Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.

Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.

Nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie, może być współmałżonkiem.

Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej (KPK 874).

Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania.

 

Kto może przystąpić do bierzmowania?

Pierwszym warunkiem przyjęcia bierzmowania jest w pełni świadoma, osobista decyzja. Sakrament bierzmowania stanowi przejście w wiarę dojrzałą, dlatego może do niego przystąpić osoba, która pragnie rozwijać w sobie chrześcijańskie wartości i powierzyć swoje życie Bogu.

Do sakramentu bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona i znajdująca się w stanie łaski uświęcającej.

KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Amen.

KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH

1. Co to jest Objawienie Boże?

Jest to przemowa Boga do człowieka dostarczająca wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o cel i sens ludzkiego życia.

2. Gdzie zawarte jest Objawienie Boże?

To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie Świętym, (czyli Biblii) i w Tradycji.

3. Co to jest Pismo św.?

Pismo Święte to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

4. Kto jest autorem Pisma św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

5. Jak dzieli się Pismo św.?

Pismo św. dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament.

6. Z ilu ksiąg składa się Pismo św.?

Pismo  św.  składa  się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu, razem z 72 ksiąg.

7. O czym mówi Pismo Święte?

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości; Biblia przekazuje nam bezbłędnie prawdy konieczne do zbawienia. Nie jest natomiast podręcznikiem historii czy innych nauk przyrodniczych.

8. Które z wszystkich ksiąg Pisma św. są najważniejsze?

Najważniejsze są cztery Ewangelie, które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

9. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ewangelię nazywamy „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego, sens życia.

10. Kto napisał 4 Ewangelie święte?

Ewangelie napisali: św. Łukasz, św. Marek, św. Mateusz i św. Jan.

11. Wymień księgi Pisma św. Nowego Testamentu?

4  Ewangelie,  Dzieje  Apostolskie  św. Łukasza, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.

12. Co to jest Tradycja?

Tradycja, to nauczanie powierzone przez Jezusa i Ducha Świętego Apostołom i ich następcom. To podanie ustne jest zbiorem objawionych prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

13. Powiedz Skład Apostolski.

Wierzę  w  Boga  Ojca  wszechmogącego,  Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha  Świętego,  narodził  się  z  Maryi Panny,  umęczon  pod Ponckim Piłatem,  ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.  Wstąpił  na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego,-  stamtąd  przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

14. Powiedz 6 prawd wiary.

1.      Jest jeden Bóg.

2.      Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre nagradza, a za złe karze.

3.      Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4.      Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5.      Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6.      Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

15. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?

Najważniejszą prawdą wiary jest istnienie Boga jako Trójcy Przenajświętszej: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

16. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy z Objawienia Bożego.

Argumentów za istnieniem Boga dostarczają nam także:

1)      Istnienie świata i wielkiego ładu na świecie,

2)      Przekonanie wszystkich ludów, które zawsze szukały Boga i oddawały mu cześć

3)      Własne sumienie, pouczające nas o odpowiedzialności za czyny

17. Czego uczy Kościół o Bogu w Trójcy jedynym?

Kościół wierzy, że inną w istocie jest Osoba Ojca, inną Szyna i inną Ducha Świętego, ale jedno jest Bóstwo Ojca, Syna i Ducha; równa jest Ich chwała i majestat.

18. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest:

1.      Bóg jest duchem – nie ma ciała

2.      Wieczny - zawsze był, jest i będzie,

3.      Wszechmocny - wszystko może czynić, co chce,

4.      Niezmienny - zawsze jest ten sam,

5.      Jest mądrością - wszystko, co robi, jest mądre i dobre,

6.      Święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi,

7.      Sprawiedliwy - za dobre wynagradza i za złe karze,

8.      Miłosierny - pragnie zbawienia wszystkich ludzi.

19. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan  Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

20. Kto to jest człowiek?

Człowiek  jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

21. Co człowiek ma dzięki duszy?

Człowiek  dzięki  duszy  ma  rozum  i dlatego myśli, tworzy, oraz wolną wolę, dzięki której może wybierać między dobrem a złem.

22. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan  Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

23. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice, Adam i Ewa?

Pierwsi  rodzice  otrzymali  od  Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego  Boga  i  dary  pozanaturalne:  bystry  rozum,  wolę  skłonną do dobrego, nieśmiertelność.

24. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?

Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi.

25. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Dziecięctwo  Boże  i  szczęście  ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.

26. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

Nazywamy  go  także  grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

27. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

 

28.  Co  Pan  Bóg  uczynił,  aby  ludzie  po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Bóg  ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

29. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

30Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

31Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus - Zbawiciel, Chrystus - Mesjasz, Pomazaniec Pański.

32. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem, wiemy, gdyż:

 • powiedział o tym Bóg Ojciec,
 • zaświadczyli o tym Apostołowie,
 • wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,

·         swoje  wyznanie  potwierdził  Pan  Jezus  cudami,  zwłaszcza zmartwychwstaniem.

33. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem, mówią nam:

 • Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł),
 • historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).

34. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?

Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda w roku 6/7 p.n.e.

35. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni czterdziestego dnia po narodzeniu, Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu, ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda. Pobyt w Nazarecie do trzydziestego roku życia. Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, 3 lata publicznej działalności. Powołanie 12 Apostołów. Ustanowienie Kościoła św., Wybór św. Piotra na swego zastępcę. Śmierć na krzyżu na Górze Kalwaryjskiej w Wielki Piątek o godz. 15. Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę. Wniebowstąpienie czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.

36. Co to jest cud?

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg. Tym samym jest to znak działania Boga.

37.  Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

 • Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej,
 • Rozmnożenie chleba,
 • Uzdrowienie paralityka,
 • Wskrzeszenie Łazarza,
 • Zmartwychwstanie

38.  Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.

 • synu marnotrawnym,
 • miłosiernym Samarytaninie,
 • Dobrym Pasterzu,
 • robotnikach w winnicy,
 • talentach,
 • pszenicy i kąkolu.

39. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?

Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: "Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego swego jak siebie samego".

O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

40. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to:

a)      Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.,

b)      Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem Boga),

c)      Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami - ludzie ochrzczeni połączeni z nim życiem Bożym (łaska uświęcająca), wzajemnie odpowiedzialni za siebie,

d)     Owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.

41. Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Pan Jezus, gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

42. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Benedykt XVI.

43. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

44. Jaką władzę (zadanie) dał Pan Jezus Kościołowi Świętemu?

Pan Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

45. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki, czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

46. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden, ponieważ:

a)      Ma jednego Założyciela – Jezusa Chrystusa,

b)      Głosi jedną i tę samą naukę,

c)      Udziela wszędzie tych samych sakramentów św.

47. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty, ponieważ:

a)      Jego Założyciel jest święty,

b)      Sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów św.,

c)      Wychował i wychowuje zastępy świętych.

48. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny, ponieważ:

a)      jest przeznaczony dla wszystkich ludzi,

b)      rozszerza się po całej ziemi,

c)      trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata.

49. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski, ponieważ:

a)      uczy tego samego, co Apostołowie,

b)      udziela tych samych sakramentów, co oni,

c)      biskupi są prawowitymi następcami Apostołów.

50. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty?

Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół przez Ducha św.

51. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

52. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

53. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób nas sobą w sakramencie bierzmowania.

54. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

55. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup - ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię - kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

56. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem?

Nasza Diecezja nazywa się: sosnowiecka.

57. Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? Kto jest jej dziekanem?

Nasza parafia należy do dekanatu Siewierz

 58. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy, dlatego, bo jest:

a)      Matką Boga - Jezusa Chrystusa,

b)      Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia),

c)      Wniebowzięta - z duszą i całym ciałem,

d)     Królową Polski.

59. Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej.

Święto Ofiarowania pańskiego - 2 II;

Uroczystość Zwiastowania pańskiego - 25 III;

Królowej Polski - 3 V;

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 VIII;

Matki Boskiej Częstochowskiej - 25 VIII;

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny - 8 XII.

O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

60Wymień dziesięć przykazań Bożych.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

61. Kto nadał ludziom 10 przykazań Bożych?

10 przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza, a Pan Jezus w Nowym Testamencie te przykazania potwierdził. Mojżesz był to wódz narodu żydowskiego i pośrednik między Bogiem a ludźmi swego narodu.

62. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos Boga w człowieku, który mówi: "To czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe".  Sumienie należy wychowywać przez regularną pracę nad sobą, modlitwę i poznawanie zasad chrześcijańskiej moralności. Brak pracy nad sobą powoduje zdeformowanie sumienia.

63. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy:

-   świadomie

-   dobrowolnie

-   przekracza przykazania Boże lub kościelne (Ten warunek nazywa się też „materią” grzechu.)

64. Czym jest grzech?

-          Grzech jest:

-          obrazą Pana Boga,

-          niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy,

-          raną zadaną Kościołowi

-          i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza.

-          Grzech może być ciężki (śmiertelny) lub lekki.

65. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

66. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej lub przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

67. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

 • Grzech ciężki:
 • powoduje utratę łaski uświęcającej,
 • sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); Grzech lekki:
 • nie powoduje utraty łaski uświęcającej,
 • lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych,
 • sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu,
 • przygłusza głos sumienia.

68. Jakie są źródła grzechu?

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie.

69. Wymień siedem grzechów głównych.

1)      pycha

2)      chciwość

3)      nieczystość

4)      zazdrość

5)      nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6)      gniew

7)      lenistwo

70. Co to są grzechy cudze?

Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

71. Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

72. Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

73. Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Są to: wiara, nadzieja i miłość.

74. Co to są cnoty obyczajowe?

Cnoty obyczajowe są to te cnoty, które odnoszą się do nas samych i do naszego współżycia z drugimi ludźmi (udoskonalają nasze obyczaje).

75. Wymień cztery cnoty kardynalne (główne).

1) roztropność

2) sprawiedliwość

3) wstrzemięźliwość

4) męstwo

76. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy.

1) grzesznych upominać

2) nieumiejętnych pouczać

3) wątpiącym dobrze radzić

4) strapionych pocieszać

5) krzywdy cierpliwie znosić

6) urazy chętnie darować

7) modlić się za żywych i umarłych.

77. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała.

1) łaknących nakarmić

2) pragnących napoić

3) nagich przyodziać

4) podróżnych w dom przyjąć

5) więźniów pocieszać

6) chorych nawiedzać

7) umarłych pogrzebać.

78. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

79. W jakim celu winniśmy się modlić?

W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić.

80. Jak trzeba się modlić?

Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.

81. Co to jest modlitwa Pańska i jak się dzieli?

Modlitwa Pańska - to modlitwa "Ojcze nasz", której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i siedem próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb.

82. Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?

Jest to modlitwa "Zdrowaś Maryjo". Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

83. Powiedz modlitwę "Anioł Pański". Na jaką pamiątkę odmawiamy tę modlitwę?

"Anioł Pański" odmawiamy na pamiątkę tej chwili, w której Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

84. Powiedz tajemnice Różańca św.

 Część I - Tajemnice radosne

1) Zwiastowanie NMP

2) Nawiedzenie św. Elżbiety

3) Narodzenie Pana Jezusa

4) Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5) Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część II - Tajemnica Światła

1)Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

2)Objawienie Siebie na weselu w Kanie.

3)Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

4)Przemienienie na górze Tabor.

5)Ustanowienie Eucharystii.

 Część III - Tajemnice bolesne

1) Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2) Biczowanie Pana Jezusa

3) Ukoronowanie cierniową koroną Pana Jezusa

4) Niesienie krzyża

5) Ukrzyżowanie

 Część IV - Tajemnice chwalebne

1) Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2) Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3) Zesłanie Ducha Świętego

4) Wniebowzięcie NMP

5) Ukoronowanie w niebie NMP

85. Wymień obowiązujące święta kościelne.

Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, świętych Piotra i Pawła, Wszystkich Świętych.

O ŁASCE I SAKRAMENTACH

86. Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

87. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy ją tylko przez Niego.

88. Jakie są rodzaje łaski Bożej?

Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

89. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca to jest dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas).

90. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

91. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.

92. Przez co pomnażamy w sobie łaskę uświęcającą?

Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie przez przyjmowanie sakramentów św. i spełnianie dobrych uczynków.

93. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

94. Jak działa łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym.

95. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

96. Wymień siedem sakramentów świętych.

1) Chrzest

2) Bierzmowanie

3) Najświętszy Sakrament

4) Pokuta

5) Namaszczenie Chorych

6) Kapłaństwo

7) Małżeństwo

97. Jak dzielimy sakramenty święte?

Sakramenty św. dzielimy

1) na sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy.

2) na sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.

98. Które sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy?

Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: bierzmowanie, Najśw. Sakrament, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: chrzest i pokuta.

99. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

100.  Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego - (pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

101. Jakie znasz rodzaje chrztu św.?

Chrzest może być:

a) uroczysty lub z wody

b) chrzest krwi

c) chrzest pragnienia

102. Kto może udzielić chrztu świętego?

Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym przypadku może udzielić każdy człowiek.

103. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

1) obudzić intencję, że chcę ochrzcić

2) polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną

3) wypowiedzieć równocześnie słowa: "NN - ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

104. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

105. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?

Innymi nazwami są:

a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,

b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

106. Co oznacza słowo "bierzmowanie"?

Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze.

107. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze "wyciska" na duszy znamię świadka Chrystusowego.

108. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?

Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła), i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

109. Jakich łask udziela bierzmowanie?

1) pomnaża łaskę uświęcającą

2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego

3) daje 7 darów Ducha Świętego

4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

110. Wymień 7 darów Ducha Świętego.

Dar mądrości. Dar rozumu. Dar rady. Dar męstwa. Dar umiejętności. Dar pobożności. Dar bojaźni Bożej.

 

111. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary, tzn.:

a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty

b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć

c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

112. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary, tzn.:

a) zachować na co dzień wszystkie przykazania

b) spełniać solidnie swoje obowiązki

c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.

d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

113. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.

b) częstą spowiedź i Komunię św.

c) systematyczną katechizację

d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich

e) przez życie na co dzień wiarą.

114. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji)

b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.

c) lekceważenie przykazań Bożych.

115. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

1) modlić się o dary Ducha Świętego

2) poznać najważniejsze prawdy wiary

3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość

4) wybrać sobie patrona

5) poprosić świadka do bierzmowania

6) oczyścić duszę z grzechów.

116. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela ks. biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

117. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?

a) włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego

b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa:

 "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

118. Co to jest Krzyżmo św.?

Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje)

119. Jak należy zachowywać się w czasie udzielania bierzmowania?

1) Gdy ks. biskup się zbliża, uklęknąć, odsłonić czoło - w ręce trzymać kartkę do bierzmowania.

2) Świadek bierzmowania (dla dziewcząt - kobieta, dla chłopców - mężczyzna) ma przez chwilę bierzmowania trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.

3) Po namaszczeniu odpowiedzieć: "Amen" oraz "I z duchem twoim" 

4) Pozostać w kościele i modlić się do momentu, gdy biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.

120. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

121. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami:

"Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje - to jest bowiem kielich Krwi mojej".

122. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby:

a) za nas się ofiarować we Mszy św.

b) w Komunii św. być naszym pokarmem

c) aby stale przebywać wśród nas.

123. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

Słowami: "To czyńcie na moją pamiątkę" - dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

124. Co to jest Msza św.?

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

125. Z jakich części składa się Msza św.?

Msza św. składa się z Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej.

Liturgia Eucharystyczna obejmuje:

a) przygotowanie darów ofiarnych

b) dokonanie ofiary (przeistoczenie)

c) ucztę ofiarną (Komunię św.)

d) dziękczynienie.

126. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?

Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię świętą.

127. Co to jest Komunia św.?

Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

128. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.?

Komunię św. możemy często przyjmować, gdy:

a) mamy łaskę uświęcającą

b) czystą intencję (chęć zjednoczenia się z Panem Jezusem)

c) zachowany jest post eucharystyczny 1 godzinę.

129. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii św.?

a) pomnaża łaskę uświęcającą

b) gładzi grzechy lekkie

c) pomaga walczyć z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania

130. Co należy uczynić po Komunii św.?

Należy powitać Pana Jezusa, podziękować Mu za przybycie, oddać Mu serce i przedstawić swoje prośby.

131. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stać się lepszym człowiekiem.

132. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?

Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania, mówiąc do Apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane".

133. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów?

Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.

134. Pięć warunków sakramentu pokuty.

1) rachunek sumienia

2) żal za grzechy

3) mocne postanowienie poprawy

4) spowiedź

5) zadośćuczynienie

135. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

136. Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.

137. Co to jest mocne postanowienie postawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

138. Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

139. Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana i naprawienie szkód wynikających z popełnionych grzechów.

140. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?

Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji.

Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą.

141. Co to jest odpust?

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

 

142. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

143. Kiedy należy przyjmować sakrament namaszczenia chorych?

Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać na ostatnie chwile życia).

144. Co to jest kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów św. oraz łaskę godnego ich wykonywania.

145. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych?

Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wierny na mocy sakramentu chrztu uczestniczy w pewnym stopniu w mesjańskim posłannictwie Jezusa Chrystusa (funkcja: prorocka, kapłańska i królewska).

 

146. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

147. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego?

jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną niewiastą, i nierozerwalne - to znaczy: aż do śmierci.

148. Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała.

TEKST PROŚBY O UDZIELENIE BIERZMOWANIA

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Amen.

Kontakt

PARAFIA PW. NARODZENIA NMP

Brudzowice
ul. Przykościelna 44
42 – 470 Siewierz
tel. kom. 511 55 79 78 
Proboszcz: ks. Stanisław Straż
e-mail: stanstraz@op.pl

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona internetowa www.parafiabrudzowice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.